White lily

Olga Makrushenko

470 x 360, Mixed Media

Also by Olga Makrushenko