Dutchman's trousers

Lamprocapnos spectabilis

Olga Makrushenko

700 x 500, Watercolour

Also by Olga Makrushenko