Mimetes hirtus

Mimetes hirtus

Vicki Thomas

400 x 270, Watercolour on paper

Also by Vicki Thomas