Cryptanthus zonatus

Cryptanthus zonatus

Linda Francis

570 x 630, Watercolour on paper

Also by Linda Francis