Parkia pendula (Brazil)

Parkia pendula

Rachel Pedder-Smith

570 x 425, Watercolour on paper

Also by Rachel Pedder-Smith